மாணவர்களே உங்கள் திறமையை வளர்த்துக்கொள்ளுங்கள்…

* முதன் முதலாக தொழில்புரட்சி நடைபெற்ற நாடு – இங்கிலாந்து  news-01

* குளோரினிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் மருந்து பொருள் – குளோரோஃபார்ம்

* மனிதனுடைய உடல் உறுப்புகளில் வாழ்நாள் முழுவதும் ஆரோக்கியமாக இருப்பது – மூளையில் உள்ள செல்கள்

* எச்.பி.ஜே. பைப்லைன் திட்டமானது எதை கொண்டு செல்ல உருவாக்கப்பட்டது – இயற்கை வாயு

* இத்தாலி நாட்டின் தேசிய மலர் – லில்லி

* மின் விளக்கை கண்டுபிடித்தவர் – ஹம்ப்ளி டேவி

* ஒரு மணி நேரத்தில் 74 கி.மீ வேகத்தில் ஓடுவது – நெருப்பு கோழி

* ஏறும்புகள் உள்ள வகைகள் – 14,000 (அவைகள் ஒரு போதும் உறங்குவதில்லை)

* நயாகரா நீர்வீழ்ச்சியை கண்டுபிடித்தவர் – லூயிஸ் ஹெனபின்

* ஆசியாவில் முதன் முதலாக தொழில் மயமான நாடு எது – ஜப்பான்

* சூரிய குடும்பத்தில் அதிக வெப்பமான கிரகம் – புதன்

* சுறா மீனின் வாழ் நாள் – 20 முதுல் 30 ஆண்டுகள்

* கொசுக்களில் 3500 வகை உள்ளது

 

-600x150-benner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*