யாழ். நல்லை திருஞானசம்பந்த ஆதினம் திருவெம்பாவை 6ம் திருவிழாயாழ். நல்லை திருஞானசம்பந்த ஆதினம் திருவெம்பாவை 6ம் திருவிழா.

யாழ். நல்லை திருஞானசம்பந்த ஆதினம் திருவெம்பாவை 6ம் திருவிழாயாழ். நல்லை திருஞானசம்பந்த ஆதினம் திருவெம்பாவை 6ம் திருவிழா.DSC_2472 DSC_2476 DSC_2477 DSC_2478 DSC_2482 DSC_2483 DSC_2489 DSC_2491

 Gif-yarlfm

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*