பாரிஸின் பல பாகங்கள் முடங்கப்பட்டுள்ளனAssemblée national முன்னால் இராணுவ பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. (படங்கள் இணைப்பு)

Assemblée national முன்னால் இராணுவ பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது .01 fr 02 fr 03 frGif 02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*