ஐ.நா மனித உரிமைச்சபை தீர்மானத்தினை மையப்படுததிய சமகால அரசியல் உரையாடல்

பிரான்ஸ் உறவுகளுக்கு வணக்கம் பேராசிரியர் பொல் நியுமன் அவர்களுடனான சந்திப்பு ஐ.நா மனித உரிமைச்சபை தீர்மானத்தினை மையப்படுததிய சமகால அரசியல் நிலைவரம் பற்றி உரையாடல்.new-Gif1

திகதி  : 04.10.2015

நேரம்: மாலை 16.30 மணி

இடம் :5 Place des Marché, Montreuil

                Metro: Criox des Chevaeux / Lign : 9

          

 sur                        :Dimanche 4 Octobre 

temps                  :16h30

emplacement  :5 Place des Marché, Montreuil

                                Metro: Criox des Chevaeux / Lign : 9

அழைப்பு நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கம்Gif 02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*