பிரான்ஸ் தமிழர் புனர்வாழ்வுக் கழக 18வது தமிழர் விளையாட்டு விழா கலந்துரையாடல்

பிரான்ஸ் தமிழர் புனர்வாழ்வுக் கழக 18வது தமிழர் விளையாட்டு விழா கலந்துரையாடல் yarlfmradiio

TRO Vilaiyaddu vila

பிரான்ஸ் தமிழர் புனர்வாழ்வுக் கழக ஏற்பாட்டில் 2015ம் ஆண்டிற்கான 18வது new-Gif தமிழர் விளையாட்டு விழாவிற்கான முனனேற்பாட்டிற்கான கலந்துரையாடல் ஒன்று இன்று மாலை 16.30 மணியளவில் இடம்பெற்றது.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*