பிரான்ஸில் எல்லைகளற்ற தமிழர் மும்மொழி பேச்சுப்போட்டி 2015 (தமிழ்,பிரஞ்சு,ஆங்கிலம்) HD

பிரான்ஸில் மண்ணில் முதன் முதலாக தமிழ்ப் பிள்ளைகளின் ஆற்றலை வெளிக்கொணரும் வகையில் மும்மொழி பேச்சுப் போட்டி பாரிஸ் வொன்டி(Bondy)என்ற இடத்தில் நடாத்தப்பட்டது.

pp--full

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*