மணிவிழாக் காணும் தலைவா வாழ்க! வாழ்க!!

Birthday 60 pirabakaran

 

மணிவிழாக் காணும்

தலைவா நீ பிறந்தாய்- நாம் தலை நிமிர்ந்தோம்

உன்னைப் போல ஒரு மாவீரனை -நாம்

இதுவரை  கண்டதில்லை,

புற நானூறும் சங்க இலக்கியங்களும் சொல்லும்

வீரக் கதைகளின் பிறப்பிடம்  – நீ

உலகில் கடைசித் தமிழன் இருக்கும் வரை

உன் பெயர் நிலைத்திருக்கும்….

நீ இருக்கிறாய்  இல்லை என நாம் பேசமாட்டோம்

நீ காற்றிலும் இருப்பாய், காட்டிலும் இருப்பாய்,

மூச்சிலும் இருப்பாய், தமிழீழ பேச்சி லும் இருப்பாய்

மாவீரனுக்கு ஏதடா மரணம்….

நீ பல்லாண் டு காலம் வாழ வாழ்த்தி நிற்கிறோம்.

 

pp--full

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*