பிரான்ஸில் வன்னிமயில் விருதுக்கான நடனத்திறன் போட்டி 2014 நிகழ்வுகள்.

பிரான்ஸில் வன்னிமயில் விருதுக்கான நடனத்திறன் போட்டி 2014 நிகழ்வுகள் 23.02.2014   இன்று  9.00 மணியளவில் செவ்ரொன் லிவ்ரி என்னும் இடத்தில் நடாத்தப்பட்டது  இன்நிகழ்வில் பெரும் திரலான மக்கள் கலந்த கொண்டனர். அவ் நிகழ்வை தமிழர்  ஒருங்கிணைப்புக்குழு   ஒழுங்குபடுத்தியிருந்தனர்.

செய்தி/படங்கள் – கபில்ராஜ்

vanni majil 2014

IMG_2224IMG_2226

IMG_2228

IMG_2229

nithikkana3