கலாநிதி தமிழ்மணி அகளங்கன் அவர்களின் தலைமையில் 173 ஆவது முழுநிலா கருத்தாடல் நிகழ்வு இன்று.

இன்று 08.10.2014 புதன்கிழழை காலை 10.00 மணிக்கு, வவுனியா கலை இலக்கிய நண்பர்கள் வட்டத்தின் 173 ஆவது முழுநிலா கருத்தாடல் நிகழ்வு, கலாநிதி தமிழ்மணி அகளங்கன் அவர்களின் தலைமையில், வவுனியா சுத்தானந்த இந்து இளைஞர் சங்கத்தில் நடைபெறுகிறது..

tamil 09tamil 10 tamil 08 tamil 04 tamil 05 tamil 06 tamil 07 tamil 03 tamil 02 tamil 01

600x150-benner1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*