பொதுஅறிவு

பொதுஅறிவு – கணினியியல் வினா விடைகள்

1) கணினியின் மூளை என்றழைக்கப்படுவது?        1) சுட்டி 2) ...

Read More »

பொதுஅறிவு – வினா-விடை

1) உலகில் உள்ள பறவைகளில் மிகப்பெரியது எது?        1) ...

Read More »

பொதுஅறிவு – கண்டுபிடிப்புகளும் – அறிஞர்களும்

1. மின்காந்தக் கொள்கை – மாக்ஸ்வெல் 2. எலக்ட்ரான் ...

Read More »

பொது அறிவு வினாவிடைகள் தொடர் – 2

01. வெள்ளி, தங்கம் ஆகிய உலோகங்களில் பாரமானது எது? தங்கம் ...

Read More »

வினாவிடைகள் தொடர் – 1

இலங்கையின் பரப்பளவு யாது? 65610 சதுர கிலோமீற்றர் இந்திய ...

Read More »

பூமி கோளவடிவானது என்பதனை நிரூபிக்கும் சான்றுகள்

பூமி கோளவடிவானது என்பதனை நிரூபிக்கும் சான்றுகள் சூரிய குடும்பத்திலுள்ள ...

Read More »

மாணவர்களே உங்கள் திறமையை வளர்த்துக்கொள்ளுங்கள்…

* முதன் முதலாக தொழில்புரட்சி நடைபெற்ற நாடு – ...

Read More »